bible, blur, book

Organizačný poriadok BO

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda (ďalej len „BO“) vydáva Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“), Komisia pre katechizáciu a školstvo a je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) č. 23/2017 o súťažiach.

viac v priloženom súbore

 súbor na stiahnutie