Odporúčaná literatúra

Všeobecné direktórium pre katechizáciu

Dostupné za dobrovoľný príspevok na DKÚ v Košiciach

Cirkev vysvetľuje pravdy viery novým spôsobom zrozumiteľným dnešným ľuďom. Je potrebné nájsť aj nové formy evanjelizácie a katechizácie, ktoré by oslovili ľudí mladých aj starších, deti aj dospelých. Metódy a formy, ktoré boli dobré v minulosti, dnes už nepostačujú a je potrebné ich meniť a prispôsobiť dnešnému človeku.

Sväté písmo

Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh – praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy.  Okrem zrozumiteľnosti jazyka je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Preklad Biblie –  Anton Botek. Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Jeruzalemská Biblia ponúka čitateľovi odkazy na okraji textu, kde sú umiestnené značky biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz.

Rodinná katechéza

Dostupné za dobrovoľný príspevok na DKÚ v Košiciach

Témy rodinnej katechézy – formácia katechétov

Komisia pre katechizáciu a školstvo ponúka túto príručku, ktorá sa zaoberá výkladom, pojmom, a úlohou katechézy rodín. Príručka ponúka praktické materiály, vychádzajúce najmä z Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré možno používať v práci s rodinami.

Kaj Džas Roma?

1. časť rómskeho katechizmus Kaj džas, Roma, ktorý autorsky pripravil vdp. Marián Sivoň, správca farnosti Letanovce a vydal Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.
V prvej časti katechizmu jednoduchým a zrozumiteľným štýlom rozoberá Krédo. Výklad autor dopĺňa príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi. V závere sa nachádzajú základné modlitby v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpovede, ako i stručný rómsko-slovenský slovník.
Cena – 4€

Preventívny systém v rómskom svete

Dostupné na ABÚ v Košiciach, Komisia pre pastoráciu Rómov

Preventívny systém je účinný spôsob práce s Rómami na Slovensku. Skúsenosti z dvadsaťročného pôsobenia saleziána Petra Bešenyeia v lokalite Poštárka v Bardejove. Preventívny systém stojí na troch pilieroch – láskavosť, rozum, náboženstvo. Láskavosť prezentuje ako životný štýl, ktorý vychádza zo vzťahu k Bohu, rozum nie je len vzdelávanie v zmysle nadobúdania vedomosti, ale aj učenie sa správne žiť, rozumne hospodáriť s prostriedkami a využívať voľný čas.

Editor: Ing. Mgr. Peter Bešenyei SDB

Rómska misia

Doktorandské práce, ktoré práve držíte v ruke, vám pomôžu sprostredkovať nenahraditeľné skúseností ľudí z terénu. Kniha ponúka odborné výstupy ľudí, ktorí žili s Rómami. Mnoho času strávili priamo v ich komunite. Knihu si môžete objednať  u o. M. Mekela na čísle +421 915 951 081

Viera v živote Rómov

Skúsenosti dona Mária Riboldiho, ktorý celý svoj život daroval evanjelizácii Rómov a Sintov. Bol uvoľnený svojim biskupom pre Rómsku misiu. Celý svoj život prežil v karaváne aby ponúkol Rómom evanjeliové hodnoty a učil ich poznávať Božie slovo. Don Mário si zamiloval rómsky národ, venoval im celý svoj život a dokázal medzi nimi aj vytrvať.

Deloreskere čhave

Dostupné na ABÚ v Košiciach, Komisia pre pastoráciu Rómov

Božie deti – Deloreskere čhave                                                                                        Prvouka náboženskej výchovy. Vypracovala komisia pre pastoráciu Rómov KBS.          Zodpovedný redaktor Ing. Mgr. Peter Bešenyei, SDB

Recenzie odporúčaných kníh

archív zip na stiahnutie (2 MB)

Knihy sú zaradené do kategórií.

Recenzie spracovala PhDr. ThLic. Andrea Tolnayová.