lecture, instructor, classroom

Prehľad metodických seminárov

Prehľad pripravovaných metodických seminárov pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v školskom roku 2023/2024

Z organizačných dôvodov a zabezpečenia priestorov Vás prosíme, aby ste sa na jednotlivé semináre záväzne prihlásili do 30. 9. 2023

1. Vstup do exegézy kníh na Biblickú olympiádu
Cieľ: Interpretácia kníh: Genezis 12-36, Daniel 1-6,13 a evanjelium podľa Jána   
Lektor:    ThDr. Štefan Novotný, PhD. 
Termín: 30. 8. 2023 (streda) 
Miesto: TF Košice
2. Identita ženy, identita muža a ako o tom hovoriť s deťmi 
Cieľ:  Odborné informácie, vedecké štúdie, nástroje komunikovania a podnety z praxe o tom, ako viesť rozhovory o identite muža a ženy. Praktické návody, ako túto problematiku riešiť v rámci vzdelávania. 
Lektor: Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková
Termín: 22. 09. 2023  (piatok) 
Miesto: ABÚ Košice
3. Formovanie identity v procese psychosociálneho vývinu
Cieľ:   Poskytnúť informácie a poznatky o špecifikách psychosociálneho vývinu a formovaní identity v dimenzionálnej perspektíve. Ponúknuť možnosti podpory a intervencie v oblasti prežívania a ukotvenia osobnej a sociálnej identity.    
Lektor:  Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Termín: 24. 11. 2023 (piatok) 
Miesto: ABÚ Košice
4.  Zdravý emocionálny vývin jedinca v rannom detstve
Cieľ:  Poukázať na faktory zdravého vývinu ako aj rizík, ktoré vedú k problémom vo  všetkých oblastiach života.
Lektor:   Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  
Termín: 13. 03. 2024  (streda) 
Miesto: ABÚ Košice
5. Biblický pohľad na homosexualitu
Cieľ: Harmonizácia našich postojov a vyjadrení s Božím slovom.
Lektor:   ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Termín: 10. 05. 2024  (piatok) 
Miesto: ABÚ, Košice

Elektronická prihláška na seminár “ Zdravý emocionálny vývin jedinca v rannom detstve“ 13. 03. 2024

Prihláška na seminár „Zdravý emocionálny vývin jedinca v rannom detstve“ 13. 3. 2024

Elektronická prihláška na seminár „Zdravý emocionálny vývin jedinca v rannom detstve“ 13. 3. 2024 


Kontaktná adresa:

Elektronická prihláška na seminár “ Biblický pohľad na homosexualitu“ 10. 05. 2024

Prihláška na seminár „Biblický pohľad na homosexualitu“ 10. 05. 2024

Elektronická prihláška na seminár „Biblický pohľad na homosexualitu“ 10.5.2024


Kontaktná adresa: