20. ROČNÍK CELOŠTÁTNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V KOŠICIACH

Dňa 17. a 18. mája sa uskutočnil 20. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 54 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. Predmetom tohtoročnej súťaže boli dve knihy zo Starého  zákona – Kniha Tobiáš a vybrané kapitoly z Knihy Jozue; a jedna kniha z Nového zákona – Skutky apoštolov.

Súťažné úlohy, ktoré zostavila Odborná komisia pre Biblickú olympiádu, zahŕňali testové otázky, prácu s biblickým textom, prácu s obrazmi s biblickou tematikou, orientáciu v geografických reáliách či audio nahrávky biblických úryvkov. Súčasťou úloh bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti –  krátka scénka, ktorú jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam.

Porotu viedol biblista prof. František Trstenský, jej ďalšími členmi boli biblisti doc. Branislav Kľuska, Štefan Novotný a sr. Barunka Šranková, metodička DKÚ Trnava a Monika Skladaná, metodička DKÚ Banská Bystrica. 

Výsledky Biblickej olympiády:

I. kategória – Základné školy

1. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)
2. miesto: Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)
3. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa (Banskobystrická arcidiecéza)

II. kategória – Stredné školy

1. miesto: Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)
2. miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza)
3. miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)

Ďakujeme organizátorom Katolíckemu pedagogickému a katechetickému centru v Levoči v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, že sme sa mohli spolupodieľať na organizácii 20. ročníka celoštátneho kola biblickej olympiády v Košiciach. Celý pobyt, ktorý súťažiaci strávili v Košiciach bol sprevádzaný programom, ktorého obsahom bolo vystúpenie rodiny Ondreja Kandráča, divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej v ŠDK a prehliadka historickej časti Košíc. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme.