Sr. Mária Hieronyma, krstným menom Mária, sa narodila 28.4.1959 v Humennom.
Do Kongregácie Dcér Božskej Lásky vstúpila v roku 1981 v Košiciach.

Katolícke náboženstvo začala vyučovať v roku 1990 – 1994 v Michalovciach.
V rokoch 1994 – 2002 vyučovala katolícke náboženstvo na ZŠ v Trnave-Prednádraží.

Od septembra 2002 do marca 2021 pôsobila v školskej a farskej katechéze, Košice – Juh, Farnosť Kráľovnej pokoja. Vyučovala na SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach náboženskú výchovu, dejepis a občiansku náuku.

Ďakujeme Pánu Bohu za jej tridsaťročnú službu evanjelizácie v školskom vyučovaní náboženstva.

Svojim láskavým prejavom, srdcom a oddanou službou vedela si získať nielen žiakov ale aj kolegov a okolie.

Nech dobrý Pán príjme obety, námahy a utrpenie jej života a daruje jej večný život, nech so všetkými svätými ho chváli a oslavuje v nebi.

Kolektív DKÚ v Košiciach