INOVAČNÉ VZDELÁVANIE – NÁBOŽENSKÉ KOMPETENCIE V NOVOM KURIKULE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

V súvislosti so vstupom základných škôl do projektu postupného zavádzania nového Štátneho vzdelávacieho programu usporiadalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 19. apríla 2024 na Arcibiskupskom úrade v Košiciach inovačné vzdelávanie Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy pre učiteľov rímskokatolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy. Doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., garant Kurikula a zástupca Rímskokatolíckej cirkvi v odborných komisiách NIVAM-u, oboznámil prítomných s filozofiou Štátneho vzdelávacieho programu a jej vplyvom na tvorbu Kurikula náboženskej výchovy. Predstavil obsah samotného kurikula, poukázal na tematickú nadväznosť jednotlivých ročníkov i cyklov a taktiež na odlišnosti oproti doterajším učebným osnovám. Zdôraznil, že škola potrebuje rozvíjať u žiakov na hodinách náboženskej výchovy náboženskú gramotnosť -spôsobilosť.

Na záverečnom stretnutí 4. 6. 2024 absolventi predstavili vypracovanú záverečnú prácu tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre vybraný ročník ZŠ a SŠ pred komisiou. Väčšina absolventov vyjadrila veľkú spokojnosť s obsahom i formou vzdelávania. Pomohlo im nazrieť na pripravovanú reformu ako na pracovnú výzvu, ktorá nie je už akousi nepríjemnou neznámou ale naopak pomocou cez daný vyučovací predmet vcítiť sa do aktuálnych potrieb našich žiakov a študentov. Všetkým, ktorí toto štúdium ešte neabsolvovali, ho vrelo odporúčajú.