PÁPEŽ FRANTIŠEK A KATECHÉTI V KATEDRÁLE SV. MARTINA

V pondelok 13. septembra sa pápež František stretol so zasvätenými osobami a katechétmi v Bratislave. Privítal ho arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Stanislav Zvolenský.

Stretnutia sa zúčastnili aj katechéti z Košickej arcidiecézy. Už od 8.00 hodiny sme s veľkou radosťou očakávali na stretnutie so Svätým Otcom. Veľkým potleskom sme privítali Svätého Otca, ktorý pár minút po 10.30 vstúpil do Katedrály sv. Martina. Po uctení Pána domu, drahého Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej sa prihovoril prítomným biskupom, kňazom, bohoslovcom, rehoľníkom a katechétom. Jeho slová povzbudenia smerovali k nám. Nezamerať sa na štruktúry, nebrať na to, čo si myslia o nás. Ale, aké sú potreby ľudu…

Pápež František svoj príhovor postavil na troch slovách. 

Sloboda:

Vnútorná sloboda prináša námahu a riziko. Sme vystavení ohrozeniu z uniformnosti, cítiť sa bezpečne a hľadať falošný pokoj. Evanjeliový oheň znepokojuje, vedie nás k dobrodružstvu slobody. Sme povzbudení formovať ľudí, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Nemusíme mať kontrolu za každých okolností. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!

Tvorivosť:

Sme deťmi veľkej tradície siahajúcej k sv. Cyrilovi a Metodovi. Radostná zvesť sa šíri časom, ale rozdielnymi spôsobmi. A v tom je ukrytá nádherná metafora – povzbudenie byť tvorivými a hľadať zrozumiteľnú reč a kreativitu hľadania nových ciest na ohlasovanie evanjelia.

Dialóg:

Napokon prišlo pozvanie byť ľuďmi dialógu. Rozhovor s druhými totiž dáva priestor hľadať, aby vystali otázky a hľadali sme na ne odpovede. Srdečný a konštruktívny rozhovor totiž vyviera z Božieho milosrdenstva.   Evanjelium nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa, t.j. v jeho symboloch, otázkach, slovách a postojoch. Evanjelium rastie v živote a v dejinách skrze pokornú lásku, skrze trpezlivú lásku.

Sme vďační, že sme mohli reprezentovať našu Košickú arcidiecézu pri tomto stretnutí. Slová Svätého Otca sú pre nás povzbudením. 

Pápež vyjadril vďaku všetkým katechétom Európy

V piatok 17. septembra sa pápež stretol s predstaviteľmi katechetických komisií jednotlivých európskych biskupských konferencií, vo Vatikáne. Spoločne diskutovali o novom Direktóriu pre katechézu, ktoré bolo vydané v júni minulého roka.

Privilegovaným miestom katechézy je eucharistické slávenie, povedal pápež a vysvetlil:
„Katechéza – ako sa hovorí v novom direktóriu – nie je abstraktnou komunikáciou teoretických poznatkov, ktoré si treba zapamätať akoby boli matematickými či chemickými vzorcami. Je to skôr mystagogická skúsenosť tých, ktorí sa učia stretávať svojich bratov tam, kde žijú a pracujú, pretože oni sami sa stretli s Kristom, ktorý ich povolal, aby sa stali misionárskymi učeníkmi. Musíme trvať na tom, aby sme poukázali na podstatu katechézy: zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus ťa miluje a nikdy ťa neopustí! Toto prvé ohlasovanie nás nikdy nemôže zastihnúť unavených alebo opakujúcich sa v rôznych etapách katechetickej cesty.“
Ministérium katechétu
Pápež František v máji tohto roku zriadil ministérium katechétu. Ako prezradil, už sa pripravuje rítus ich „ustanovenia“. Vysvetlil dôvod zriadenia tohto laického ministéria i identitu katechétu:
„Aby kresťanské spoločenstvo cítilo potrebu vzbudzovať toto povolanie a zakusovať  službu niektorých mužov a žien, ktorí z prežívania eucharistie pociťujú živé nadšenie odovzdávať vieru ako evanjelizátori.
Katechéta a katechétka sú svedkami, ktorí sa dávajú do služieb kresťanského spoločenstva, aby podporovali prehlbovanie viery v konkrétnom každodennom živote. Sú to ľudia, ktorí neúnavne ohlasujú evanjelium milosrdenstva; ľudia, ktorí sú schopní vytvárať potrebné putá prijatia a blízkosti, ktoré umožňujú lepšie okúsiť Božie slovo a sláviť eucharistické tajomstvo ponúkajúc plody dobrých skutkov.“
Pápež si nosí v pamäti katechétky z detstva
Petrov nástupca sa podelil o svoju skúsenosť:
„S láskou spomínam na dve katechétky, ktoré ma pripravovali na Prvé sväté prijímanie a svoj vzťah s nimi som udržiaval aj ako kňaz a s jednou z nich, ktorá bola ešte nažive, aj ako biskup, a cítil som veľký rešpekt i vďačnosť… Boli to dve ženy, ktoré ma spolu s jednou rehoľnou sestrou pripravili na Prvé sväté prijímanie. … Bola to pre mňa to veľmi pekná skúsenosť, sprevádzať ich až do samotného konca ich života. … Existuje istá blízkosť, jedno veľmi dôležité puto s katechétmi.“
Svätý Otec pripomenul svoje slová z Dómu sv. Martina v Bratislave o príklade sv. Cyrila a Metoda. Katechéza je totiž nevyhnutne spätá s evanjelizáciou:
„Ako som povedal minulý pondelok v bratislavskej katedrále, evanjelizácia nikdy nie je len opakovaním minulosti. Veľkí svätí evanjelizátori, ako Cyril a Metod, ako Bonifác, boli tvoriví, s tvorivosťou Ducha Svätého. Otvorili nové cesty, vymysleli nové jazyky, nové „abecedy“ na šírenie evanjelia, na inkulturáciu viery.“
Kresťanská tradícia kontinentu sa nesmie stať prežitkom
Potrebné je načúvať ľudom, ich kultúre a dejinám, zdôraznil pápež:
„Skutočne načúvať a konfrontovať tieto kultúry, tieto jazyky, a aj to – a predovšetkým to – čo je nevyslovené, čo je nevyjadrené, s Božím slovom, s Ježišom Kristom, so živým evanjeliom. A opakujem otázku: nie je toto tá najnaliehavejšia úloha Cirkvi medzi národmi Európy? Veľká kresťanská tradícia kontinentu sa nesmie stať historickým prežitkom, inak už nie je „tradíciou“! Tradícia je buď živá, alebo nie je. A katechéza je tradícia, je trad-ire, dať, avšak je tradíciou živou, od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od života k životu. Preto: treba byť vášnivými a tvorivými, podnecovaní Duchom Svätým.“
Pozor na povrchnosť, mysliac na už predpripravené odpovede, zdôraznil pápež:
„Mám strach z katechétov s predpripraveným srdcom, postojom a tvárou, to nie. Alebo je katechéta slobodný, alebo nie je katechétom. Buď sa katechéta nechá zasiahnuť realitou, ktorú stretáva a odovzdáva evanjelium s jednou veľkou kreativitou, alebo nie je katechétom. Dobre o tomto premýšľajte.  “
Pápež poďakoval všetkým katechétom Európy
Svätý Otec adresoval veľké poďakovanie všetkým katechétom Európy:
„Drahí priatelia, prostredníctvom vás by som chcel osobne poďakovať tisícom katechétov v Európe. Mám na mysli najmä tých, ktorí sa od najbližších týždňov budú venovať deťom a mládeži, ktorá sa pripravuje na zavŕšenie cesty kresťanskej iniciácie.“

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/papez-vyjadril-vdaku-vsetkym-katechetom-europy.html